IT源码网

复杂链表的复制

developer 2020年10月21日 编程语言 450 0

题目描述

输入一个复杂链表(每个节点中有节点值,以及两个指针,一个指向下一个节点,另一个特殊指针random指向一个随机节点),请对此链表进行深拷贝,并返回拷贝后的头结点。(注意,输出结果中请不要返回参数中的节点引用,否则判题程序会直接返回空)
 
解:复制一个节点,并用map跟原节点关联起来
/* 
struct RandomListNode { 
  int label; 
  struct RandomListNode *next, *random; 
  RandomListNode(int x) : 
      label(x), next(NULL), random(NULL) { 
  } 
}; 
*/ 
class Solution { 
public: 
  RandomListNode* Clone(RandomListNode* pHead) 
  { 
    if(pHead==nullptr) 
    { 
      return nullptr; 
    } 
 
    RandomListNode *p1=pHead; 
    RandomListNode *p2=pHead; 
 
    map<RandomListNode *,RandomListNode *> node_map; 
    while (p1!=nullptr) { 
      RandomListNode *tmp=new RandomListNode(p1->label); 
      node_map[p1]=tmp; 
      p1=p1->next; 
    } 
 
    while(p2!=nullptr) 
    { 
      if(p2->next!=nullptr) 
      { 
        node_map[p2]->next=node_map[p2->next]; 
      } 
      else 
      { 
        node_map[p2]->next=nullptr; 
      } 
      node_map[p2]->random=node_map[p2->random]; 
      p2=p2->next; 
       
    } 
    return node_map[pHead]; 
  } 
};

 

评论关闭
IT源码网

微信公众号号:IT虾米 (左侧二维码扫一扫)欢迎添加!

设计跳表