IT源码网

python登录qq

shasha 2021年02月16日 编程语言 648 0

登录qq的用的是get方法,

首先抓login_sig(某个包中的cookie),接着验证码的包(包含对验证码的校验),,最后计算一个p的加密算法,接着再get请求一个链接

https://ssl.ptlogin2.qq.com/login?u=1056&verifycode=!ALH&pt_vcode_v1=0&pt_verifysession_v1=c87775e782a9752e3d14eddc79d9a74f1ec79511d294456494jSGJOcGwGn0aPoskWg2FFi7L4WHF992QSgrT*3TPyHqN0j*d7QY1J*HcR2HBkS*vmOwDgMAXDSRXJyCNyKsMqYhfeuS*S51I6tPx84LB*wRacnIhSb98uBnTjXsHGBYig8xh0k1*geWK2HxVcyFEPsn27h3syafCNvUaBkEXoJpNWMGAwYE-sOefbHZyA__&pt_randsalt=2&pt_jstoken=337075388&u1=https%3A%2F%2Fqzs.qzone.qq.com%2Fqzone%2Fv5%2Floginsucc.html%3Fpara%3Dizone%26from%3Diqq&ptredirect=0&h=1&t=1&g=1&from_ui=1&ptlang=2052&action=2-28-1504789610964&js_ver=10228&js_type=1&login_sig=&pt_uistyle=40&aid=549000912&daid=5&has_onekey=1&&pt_guid_sig=1A8145C8DDC0B0C7ECC73BFC392AF421F4B88379E6BE092DF2F289EEC247EA8BB0601A806E534A4B

 

u =qq 号

verifycode  =验证码

pt_verifysession_v1  =验证码的校验码

p= 加密后的密码(算法下面看)

login_sig = 上面cookie获得的

一般变得就是登录密码加密算法了,懒得转成其他语言的,就用nodejs做服务,请求了,下面是核心,加密算法,最下面是调用方法

var navigator = {}; 
navigator.appName = "Microsoft Internet Explorer"; 
RSA = function () { 
  function t(t, e) { 
    return new r(t, e) 
  } 
  function e(t, e) { 
    if (e < t.length + 11) return uv_alert("Message too long for RSA"), null; 
    for (var i = new Array, n = t.length - 1; 
    n >= 0 && e > 0; 
    ) { 
      var o = t.charCodeAt(n--); 
      i[--e] = o 
    } 
    i[--e] = 0; 
    for (var p = new Y, s = new Array; 
    e > 2; 
    ) { 
      for (s[0] = 0; 
      0 == s[0]; 
      ) p.nextBytes(s); 
      i[--e] = s[0] 
    } 
    return i[--e] = 2, i[--e] = 0, new r(i) 
  } 
  function i() { 
    this.n = null, this.e = 0, this.d = null, this.p = null, this.q = null, this.dmp1 = null, this.dmq1 = null, this.coeff = null 
  } 
  function n(e, i) { 
    null != e && null != i && e.length > 0 && i.length > 0 ? (this.n = t(e, 16), this.e = parseInt(i, 16)) : uv_alert("Invalid RSA public key") 
  } 
  function o(t) { 
    return t.modPowInt(this.e, this.n) 
  } 
  function p(t) { 
    var i = e(t, this.n.bitLength() + 7 >> 3); 
    if (null == i) return null; 
    var n = this.doPublic(i); 
    if (null == n) return null; 
    var o = n.toString(16); 
    return 0 == (1 & o.length) ? o : "0" + o 
  } 
  function r(t, e, i) { 
    null != t && ("number" == typeof t ? this.fromNumber(t, e, i) : null == e && "string" != typeof t ? this.fromString(t, 256) : this.fromString(t, e)) 
  } 
  function s() { 
    return new r(null) 
  } 
  function a(t, e, i, n, o, p) { 
    for (; 
    --p >= 0; 
    ) { 
      var r = e * this[t++] + i[n] + o; 
      o = Math.floor(r / 67108864), i[n++] = 67108863 & r 
    } 
    return o 
  } 
  function l(t, e, i, n, o, p) { 
    for (var r = 32767 & e, s = e >> 15; 
    --p >= 0; 
    ) { 
      var a = 32767 & this[t], l = this[t++] >> 15, c = s * a + l * r; 
      a = r * a + ((32767 & c) << 15) + i[n] + (1073741823 & o), o = (a >>> 30) + (c >>> 15) + s * l + (o >>> 30), i[n++] = 1073741823 & a 
    } 
    return o 
  } 
  function c(t, e, i, n, o, p) { 
    for (var r = 16383 & e, s = e >> 14; 
    --p >= 0; 
    ) { 
      var a = 16383 & this[t], l = this[t++] >> 14, c = s * a + l * r; 
      a = r * a + ((16383 & c) << 14) + i[n] + o, o = (a >> 28) + (c >> 14) + s * l, i[n++] = 268435455 & a 
    } 
    return o 
  } 
  function u(t) { 
    return ut.charAt(t) 
  } 
  function g(t, e) { 
    var i = gt[t.charCodeAt(e)]; 
    return null == i ? -1 : i 
  } 
  function d(t) { 
    for (var e = this.t - 1; 
    e >= 0; 
    --e) t[e] = this[e]; 
    t.t = this.t, t.s = this.s 
  } 
  function h(t) { 
    this.t = 1, this.s = 0 > t ? -1 : 0, t > 0 ? this[0] = t : -1 > t ? this[0] = t + DV : this.t = 0 
  } 
  function f(t) { 
    var e = s(); 
    return e.fromInt(t), e 
  } 
  function m(t, e) { 
    var i; 
    if (16 == e) i = 4; 
    else if (8 == e) i = 3; 
    else if (256 == e) i = 8; 
    else if (2 == e) i = 1; 
    else if (32 == e) i = 5; 
    else { 
      if (4 != e) return void this.fromRadix(t, e); 
      i = 2 
    } 
    this.t = 0, this.s = 0; 
    for (var n = t.length, o = !1, p = 0; 
    --n >= 0; 
    ) { 
      var s = 8 == i ? 255 & t[n] : g(t, n); 
      0 > s ? "-" == t.charAt(n) && (o = !0) : (o = !1, 0 == p ? this[this.t++] = s : p + i > this.DB ? (this[this.t - 1] |= (s & (1 << this.DB - p) - 1) << p, this[this.t++] = s >> this.DB - p) : this[this.t - 1] |= s << p, p += i, p >= this.DB && (p -= this.DB)) 
    } 
    8 == i && 0 != (128 & t[0]) && (this.s = -1, p > 0 && (this[this.t - 1] |= (1 << this.DB - p) - 1 << p)), this.clamp(), o && r.ZERO.subTo(this, this) 
  } 
  function _() { 
    for (var t = this.s & this.DM; 
    this.t > 0 && this[this.t - 1] == t; 
    ) --this.t 
  } 
  function $(t) { 
    if (this.s < 0) return "-" + this.negate().toString(t); 
    var e; 
    if (16 == t) e = 4; 
    else if (8 == t) e = 3; 
    else if (2 == t) e = 1; 
    else if (32 == t) e = 5; 
    else { 
      if (4 != t) return this.toRadix(t); 
      e = 2 
    } 
    var i, n = (1 << e) - 1, o = !1, p = "", r = this.t, s = this.DB - r * this.DB % e; 
    if (r-- > 0) for (s < this.DB && (i = this[r] >> s) > 0 && (o = !0, p = u(i)); 
    r >= 0; 
    ) e > s ? (i = (this[r] & (1 << s) - 1) << e - s, i |= this[--r] >> (s += this.DB - e)) : (i = this[r] >> (s -= e) & n, 0 >= s && (s += this.DB, --r)), i > 0 && (o = !0), o && (p += u(i)); 
    return o ? p : "0" 
  } 
  function v() { 
    var t = s(); 
    return r.ZERO.subTo(this, t), t 
  } 
  function y() { 
    return this.s < 0 ? this.negate() : this 
  } 
  function w(t) { 
    var e = this.s - t.s; 
    if (0 != e) return e; 
    var i = this.t; 
    if (e = i - t.t, 0 != e) return e; 
    for (; 
    --i >= 0; 
    ) if (0 != (e = this[i] - t[i])) return e; 
    return 0 
  } 
  function k(t) { 
    var e, i = 1; 
    return 0 != (e = t >>> 16) && (t = e, i += 16), 0 != (e = t >> 8) && (t = e, i += 8), 0 != (e = t >> 4) && (t = e, i += 4), 0 != (e = t >> 2) && (t = e, i += 2), 0 != (e = t >> 1) && (t = e, i += 1), i 
  } 
  function b() { 
    return this.t <= 0 ? 0 : this.DB * (this.t - 1) + k(this[this.t - 1] ^ this.s & this.DM) 
  } 
  function q(t, e) { 
    var i; 
    for (i = this.t - 1; 
    i >= 0; 
    --i) e[i + t] = this[i]; 
    for (i = t - 1; 
    i >= 0; 
    --i) e[i] = 0; 
    e.t = this.t + t, e.s = this.s 
  } 
  function S(t, e) { 
    for (var i = t; 
    i < this.t; 
    ++i) e[i - t] = this[i]; 
    e.t = Math.max(this.t - t, 0), e.s = this.s 
  } 
  function C(t, e) { 
    var i, n = t % this.DB, o = this.DB - n, p = (1 << o) - 1, r = Math.floor(t / this.DB), s = this.s << n & this.DM; 
    for (i = this.t - 1; 
    i >= 0; 
    --i) e[i + r + 1] = this[i] >> o | s, s = (this[i] & p) << n; 
    for (i = r - 1; 
    i >= 0; 
    --i) e[i] = 0; 
    e[r] = s, e.t = this.t + r + 1, e.s = this.s, e.clamp() 
  } 
  function T(t, e) { 
    e.s = this.s; 
    var i = Math.floor(t / this.DB); 
    if (i >= this.t) return void (e.t = 0); 
    var n = t % this.DB, o = this.DB - n, p = (1 << n) - 1; 
    e[0] = this[i] >> n; 
    for (var r = i + 1; 
    r < this.t; 
    ++r) e[r - i - 1] |= (this[r] & p) << o, e[r - i] = this[r] >> n; 
    n > 0 && (e[this.t - i - 1] |= (this.s & p) << o), e.t = this.t - i, e.clamp() 
  } 
  function x(t, e) { 
    for (var i = 0, n = 0, o = Math.min(t.t, this.t); 
    o > i; 
    ) n += this[i] - t[i], e[i++] = n & this.DM, n >>= this.DB; 
    if (t.t < this.t) { 
      for (n -= t.s; 
      i < this.t; 
      ) n += this[i], e[i++] = n & this.DM, n >>= this.DB; 
      n += this.s 
    } 
    else { 
      for (n += this.s; 
      i < t.t; 
      ) n -= t[i], e[i++] = n & this.DM, n >>= this.DB; 
      n -= t.s 
    } 
    e.s = 0 > n ? -1 : 0, -1 > n ? e[i++] = this.DV + n : n > 0 && (e[i++] = n), e.t = i, e.clamp() 
  } 
  function L(t, e) { 
    var i = this.abs(), n = t.abs(), o = i.t; 
 
    for (e.t = o + n.t; 
    --o >= 0; 
    ) e[o] = 0; 
    for (o = 0; 
    o < n.t; 
    ++o) e[o + i.t] = i.am(0, n[o], e, o, 0, i.t); 
    e.s = 0, e.clamp(), this.s != t.s && r.ZERO.subTo(e, e) 
  } 
  function N(t) { 
    for (var e = this.abs(), i = t.t = 2 * e.t; 
    --i >= 0; 
    ) t[i] = 0; 
    for (i = 0; 
    i < e.t - 1; 
    ++i) { 
      var n = e.am(i, e[i], t, 2 * i, 0, 1); 
      (t[i + e.t] += e.am(i + 1, 2 * e[i], t, 2 * i + 1, n, e.t - i - 1)) >= e.DV && (t[i + e.t] -= e.DV, t[i + e.t + 1] = 1) 
    } 
    t.t > 0 && (t[t.t - 1] += e.am(i, e[i], t, 2 * i, 0, 1)), t.s = 0, t.clamp() 
  } 
  function E(t, e, i) { 
    var n = t.abs(); 
    if (!(n.t <= 0)) { 
      var o = this.abs(); 
      if (o.t < n.t) return null != e && e.fromInt(0), void (null != i && this.copyTo(i)); 
      null == i && (i = s()); 
      var p = s(), a = this.s, l = t.s, c = this.DB - k(n[n.t - 1]); 
      c > 0 ? (n.lShiftTo(c, p), o.lShiftTo(c, i)) : (n.copyTo(p), o.copyTo(i)); 
      var u = p.t, g = p[u - 1]; 
      if (0 != g) { 
        var d = g * (1 << this.F1) + (u > 1 ? p[u - 2] >> this.F2 : 0), h = this.FV / d, f = (1 << this.F1) / d, m = 1 << this.F2, _ = i.t, $ = _ - u, v = null == e ? s() : e; 
        for (p.dlShiftTo($, v), i.compareTo(v) >= 0 && (i[i.t++] = 1, i.subTo(v, i)), r.ONE.dlShiftTo(u, v), v.subTo(p, p); 
        p.t < u; 
        ) p[p.t++] = 0; 
        for (; 
        --$ >= 0; 
        ) { 
          var y = i[--_] == g ? this.DM : Math.floor(i[_] * h + (i[_ - 1] + m) * f); 
          if ((i[_] += p.am(0, y, i, $, 0, u)) < y) for (p.dlShiftTo($, v), i.subTo(v, i); 
          i[_] < --y; 
          ) i.subTo(v, i) 
        } 
        null != e && (i.drShiftTo(u, e), a != l && r.ZERO.subTo(e, e)), i.t = u, i.clamp(), c > 0 && i.rShiftTo(c, i), 0 > a && r.ZERO.subTo(i, i) 
      } 
 
    } 
 
  } 
  function P(t) { 
    var e = s(); 
    return this.abs().divRemTo(t, null, e), this.s < 0 && e.compareTo(r.ZERO) > 0 && t.subTo(e, e), e 
  } 
  function A(t) { 
    this.m = t 
  } 
  function I(t) { 
    return t.s < 0 || t.compareTo(this.m) >= 0 ? t.mod(this.m) : t 
  } 
  function Q(t) { 
    return t 
  } 
  function M(t) { 
    t.divRemTo(this.m, null, t) 
  } 
  function D(t, e, i) { 
    t.multiplyTo(e, i), this.reduce(i) 
  } 
  function H(t, e) { 
    t.squareTo(e), this.reduce(e) 
  } 
  function U() { 
    if (this.t < 1) return 0; 
    var t = this[0]; 
    if (0 == (1 & t)) return 0; 
    var e = 3 & t; 
    return e = e * (2 - (15 & t) * e) & 15, e = e * (2 - (255 & t) * e) & 255, e = e * (2 - ((65535 & t) * e & 65535)) & 65535, e = e * (2 - t * e % this.DV) % this.DV, e > 0 ? this.DV - e : -e 
  } 
  function B(t) { 
    this.m = t, this.mp = t.invDigit(), this.mpl = 32767 & this.mp, this.mph = this.mp >> 15, this.um = (1 << t.DB - 15) - 1, this.mt2 = 2 * t.t 
  } 
  function O(t) { 
    var e = s(); 
    return t.abs().dlShiftTo(this.m.t, e), e.divRemTo(this.m, null, e), t.s < 0 && e.compareTo(r.ZERO) > 0 && this.m.subTo(e, e), e 
  } 
  function j(t) { 
    var e = s(); 
    return t.copyTo(e), this.reduce(e), e 
  } 
  function V(t) { 
    for (; 
    t.t <= this.mt2; 
    ) t[t.t++] = 0; 
    for (var e = 0; 
    e < this.m.t; 
    ++e) { 
      var i = 32767 & t[e], n = i * this.mpl + ((i * this.mph + (t[e] >> 15) * this.mpl & this.um) << 15) & t.DM; 
      for (i = e + this.m.t, t[i] += this.m.am(0, n, t, e, 0, this.m.t); 
      t[i] >= t.DV; 
      ) t[i] -= t.DV, t[++i]++ 
    } 
    t.clamp(), t.drShiftTo(this.m.t, t), t.compareTo(this.m) >= 0 && t.subTo(this.m, t) 
  } 
  function R(t, e) { 
    t.squareTo(e), this.reduce(e) 
  } 
  function F(t, e, i) { 
    t.multiplyTo(e, i), this.reduce(i) 
  } 
  function G() { 
    return 0 == (this.t > 0 ? 1 & this[0] : this.s) 
  } 
  function z(t, e) { 
    if (t > 4294967295 || 1 > t) return r.ONE; 
    var i = s(), n = s(), o = e.convert(this), p = k(t) - 1; 
    for (o.copyTo(i); 
    --p >= 0; 
    ) if (e.sqrTo(i, n), (t & 1 << p) > 0) e.mulTo(n, o, i); 
    else { 
      var a = i; 
      i = n, n = a 
    } 
    return e.revert(i) 
  } 
  function W(t, e) { 
    var i; 
    return i = 256 > t || e.isEven() ? new A(e) : new B(e), this.exp(t, i) 
  } 
  function X(t) { 
    ht[ft++] ^= 255 & t, ht[ft++] ^= t >> 8 & 255, ht[ft++] ^= t >> 16 & 255, ht[ft++] ^= t >> 24 & 255, ft >= $t && (ft -= $t) 
  } 
  function Z() { 
    X((new Date).getTime()) 
  } 
  function K() { 
    if (null == dt) { 
      for (Z(), dt = nt(), dt.init(ht), ft = 0; 
      ft < ht.length; 
      ++ft) ht[ft] = 0; 
      ft = 0 
    } 
    return dt.next() 
  } 
  function J(t) { 
    var e; 
    for (e = 0; 
    e < t.length; 
    ++e) t[e] = K() 
  } 
  function Y() { } function tt() { 
    this.i = 0, this.j = 0, this.S = new Array 
  } 
  function et(t) { 
    var e, i, n; 
    for (e = 0; 
    256 > e; 
    ++e) this.S[e] = e; 
    for (i = 0, e = 0; 
    256 > e; 
    ++e) i = i + this.S[e] + t[e % t.length] & 255, n = this.S[e], this.S[e] = this.S[i], this.S[i] = n; 
    this.i = 0, this.j = 0 
  } 
  function it() { 
    var t; 
    return this.i = this.i + 1 & 255, this.j = this.j + this.S[this.i] & 255, t = this.S[this.i], this.S[this.i] = this.S[this.j], this.S[this.j] = t, this.S[t + this.S[this.i] & 255] 
  } 
  function nt() { 
    return new tt 
  } 
  function ot(t, e, n) { 
    e = "e9a815ab9d6e86abbf33a4ac64e9196d5be44a09bd0ed6ae052914e1a865ac8331fed863de8ea697e9a7f63329e5e23cda09c72570f46775b7e39ea9670086f847d3c9c51963b131409b1e04265d9747419c635404ca651bbcbc87f99b8008f7f5824653e3658be4ba73e4480156b390bb73bc1f8b33578e7a4e12440e9396f2552c1aff1c92e797ebacdc37c109ab7bce2367a19c56a033ee04534723cc2558cb27368f5b9d32c04d12dbd86bbd68b1d99b7c349a8453ea75d1b2e94491ab30acf6c46a36a75b721b312bedf4e7aad21e54e9bcbcf8144c79b6e3c05eb4a1547750d224c0085d80e6da3907c3d945051c13c7c1dcefd6520ee8379c4f5231ed", n = "10001"; 
    var o = new i; 
    return o.setPublic(e, n), o.encrypt(t) 
  } 
  i.prototype.doPublic = o, i.prototype.setPublic = n, i.prototype.encrypt = p; 
  var pt, rt = 0xdeadbeefcafe, st = 15715070 == (16777215 & rt); 
  st && "Microsoft Internet Explorer" == navigator.appName ? (r.prototype.am = l, pt = 30) : st && "Netscape" != navigator.appName ? (r.prototype.am = a, pt = 26) : (r.prototype.am = c, pt = 28), r.prototype.DB = pt, r.prototype.DM = (1 << pt) - 1, r.prototype.DV = 1 << pt; 
  var at = 52; 
  r.prototype.FV = Math.pow(2, at), r.prototype.F1 = at - pt, r.prototype.F2 = 2 * pt - at; 
  var lt, ct, ut = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", gt = new Array; 
  for (lt = "0".charCodeAt(0), ct = 0; 
  9 >= ct; 
  ++ct) gt[lt++] = ct; 
  for (lt = "a".charCodeAt(0), ct = 10; 
  36 > ct; 
  ++ct) gt[lt++] = ct; 
  for (lt = "A".charCodeAt(0), ct = 10; 
  36 > ct; 
  ++ct) gt[lt++] = ct; 
  A.prototype.convert = I, A.prototype.revert = Q, A.prototype.reduce = M, A.prototype.mulTo = D, A.prototype.sqrTo = H, B.prototype.convert = O, B.prototype.revert = j, B.prototype.reduce = V, B.prototype.mulTo = F, B.prototype.sqrTo = R, r.prototype.copyTo = d, r.prototype.fromInt = h, r.prototype.fromString = m, r.prototype.clamp = _, r.prototype.dlShiftTo = q, r.prototype.drShiftTo = S, r.prototype.lShiftTo = C, r.prototype.rShiftTo = T, r.prototype.subTo = x, r.prototype.multiplyTo = L, r.prototype.squareTo = N, r.prototype.divRemTo = E, r.prototype.invDigit = U, r.prototype.isEven = G, r.prototype.exp = z, r.prototype.toString = $, r.prototype.negate = v, r.prototype.abs = y, r.prototype.compareTo = w, r.prototype.bitLength = b, r.prototype.mod = P, r.prototype.modPowInt = W, r.ZERO = f(0), r.ONE = f(1); 
  var dt, ht, ft; 
  if (null == ht) { 
    ht = new Array, ft = 0; 
    var mt; 
    if ("Netscape" == navigator.appName && navigator.appVersion < "5" && window.crypto && window.crypto.random) { 
      var _t = window.crypto.random(32); 
      for (mt = 0; 
      mt < _t.length; 
      ++mt) ht[ft++] = 255 & _t.charCodeAt(mt) 
    } 
    for (; 
    $t > ft; 
    ) mt = Math.floor(65536 * Math.random()), ht[ft++] = mt >>> 8, ht[ft++] = 255 & mt; 
    ft = 0, Z() 
  } 
  Y.prototype.nextBytes = J, tt.prototype.init = et, tt.prototype.next = it; 
  var $t = 256; 
  return { 
    rsa_encrypt: ot 
  } 
} (); 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
(function (t) { 
  function e() { 
    return Math.round(4294967295 * Math.random()) 
  } 
  function i(t, e, i) { 
    (!i || i > 4) && (i = 4); 
    for (var n = 0, o = e; 
    e + i > o; 
    o++) n <<= 8, n |= t[o]; 
    return (4294967295 & n) >>> 0 
  } 
  function n(t, e, i) { 
    t[e + 3] = i >> 0 & 255, t[e + 2] = i >> 8 & 255, t[e + 1] = i >> 16 & 255, t[e + 0] = i >> 24 & 255 
  } 
  function o(t) { 
    if (!t) return ""; 
    for (var e = "", i = 0; 
    i < t.length; 
    i++) { 
      var n = Number(t[i]).toString(16); 
      1 == n.length && (n = "0" + n), e += n 
    } 
    return e 
  } 
  function p(t) { 
    for (var e = "", i = 0; 
    i < t.length; 
    i += 2) e += String.fromCharCode(parseInt(t.substr(i, 2), 16)); 
    return e 
  } 
  function r(t, e) { 
    if (!t) return ""; 
    e && (t = s(t)); 
    for (var i = [], n = 0; 
    n < t.length; 
    n++) i[n] = t.charCodeAt(n); 
    return o(i) 
  } 
  function s(t) { 
    var e, i, n = [], o = t.length; 
    for (e = 0; 
    o > e; 
    e++) i = t.charCodeAt(e), i > 0 && 127 >= i ? n.push(t.charAt(e)) : i >= 128 && 2047 >= i ? n.push(String.fromCharCode(192 | i >> 6 & 31), String.fromCharCode(128 | 63 & i)) : i >= 2048 && 65535 >= i && n.push(String.fromCharCode(224 | i >> 12 & 15), String.fromCharCode(128 | i >> 6 & 63), String.fromCharCode(128 | 63 & i)); 
    return n.join("") 
  } 
  function a(t) { 
    _ = new Array(8), $ = new Array(8), v = y = 0, b = !0, m = 0; 
    var i = t.length, n = 0; 
    m = (i + 10) % 8, 0 != m && (m = 8 - m), w = new Array(i + m + 10), _[0] = 255 & (248 & e() | m); 
    for (var o = 1; 
    m >= o; 
    o++) _[o] = 255 & e(); 
    m++; 
    for (var o = 0; 
    8 > o; 
    o++) $[o] = 0; 
    for (n = 1; 
    2 >= n; 
    ) 8 > m && (_[m++] = 255 & e(), n++), 8 == m && c(); 
    for (var o = 0; 
    i > 0; 
    ) 8 > m && (_[m++] = t[o++], i--), 8 == m && c(); 
    for (n = 1; 
    7 >= n; 
    ) 8 > m && (_[m++] = 0, n++), 8 == m && c(); 
    return w 
  } 
  function l(t) { 
    var e = 0, i = new Array(8), n = t.length; 
    if (k = t, n % 8 != 0 || 16 > n) return null; 
    if ($ = g(t), m = 7 & $[0], e = n - m - 10, 0 > e) return null; 
    for (var o = 0; 
    o < i.length; 
    o++) i[o] = 0; 
    w = new Array(e), y = 0, v = 8, m++; 
    for (var p = 1; 
    2 >= p; 
    ) if (8 > m && (m++, p++), 8 == m && (i = t, !d())) return null; 
    for (var o = 0; 
    0 != e; 
    ) if (8 > m && (w[o] = 255 & (i[y + m] ^ $[m]), o++, e--, m++), 8 == m && (i = t, y = v - 8, !d())) return null; 
    for (p = 1; 
    8 > p; 
    p++) { 
      if (8 > m) { 
        if (0 != (i[y + m] ^ $[m])) return null; 
        m++ 
      } 
      if (8 == m && (i = t, y = v, !d())) return null 
    } 
    return w 
  } 
  function c() { 
    for (var t = 0; 
    8 > t; 
    t++) _[t] ^= b ? $[t] : w[y + t]; 
    for (var e = u(_), t = 0; 
    8 > t; 
    t++) w[v + t] = e[t] ^ $[t], $[t] = _[t]; 
    y = v, v += 8, m = 0, b = !1 
  } 
  function u(t) { 
    for (var e = 16, o = i(t, 0, 4), p = i(t, 4, 4), r = i(f, 0, 4), s = i(f, 4, 4), a = i(f, 8, 4), l = i(f, 12, 4), c = 0, u = 2654435769; 
    e-- > 0; 
    ) c += u, c = (4294967295 & c) >>> 0, o += (p << 4) + r ^ p + c ^ (p >>> 5) + s, o = (4294967295 & o) >>> 0, p += (o << 4) + a ^ o + c ^ (o >>> 5) + l, p = (4294967295 & p) >>> 0; 
    var g = new Array(8); 
    return n(g, 0, o), n(g, 4, p), g 
  } 
  function g(t) { 
    for (var e = 16, o = i(t, 0, 4), p = i(t, 4, 4), r = i(f, 0, 4), s = i(f, 4, 4), a = i(f, 8, 4), l = i(f, 12, 4), c = 3816266640, u = 2654435769; 
    e-- > 0; 
    ) p -= (o << 4) + a ^ o + c ^ (o >>> 5) + l, p = (4294967295 & p) >>> 0, o -= (p << 4) + r ^ p + c ^ (p >>> 5) + s, o = (4294967295 & o) >>> 0, c -= u, c = (4294967295 & c) >>> 0; 
    var g = new Array(8); 
    return n(g, 0, o), n(g, 4, p), g 
  } 
  function d() { 
    for (var t = (k.length, 0); 
    8 > t; 
    t++) $[t] ^= k[v + t]; 
    return $ = g($), v += 8, m = 0, !0 
  } 
  function h(t, e) { 
    var i = []; 
    if (e) for (var n = 0; 
    n < t.length; 
    n++) i[n] = 255 & t.charCodeAt(n); 
    else for (var o = 0, n = 0; 
    n < t.length; 
    n += 2) i[o++] = parseInt(t.substr(n, 2), 16); 
    return i 
  } 
  var f = "", m = 0, _ = [], $ = [], v = 0, y = 0, w = [], k = [], b = !0; 
  TEA = { 
    encrypt: function (t, e) { 
      var i = h(t, e), n = a(i); 
      return o(n) 
    } 
    , enAsBase64: function (t, e) { 
      for (var i = h(t, e), n = a(i), o = "", p = 0; 
      p < n.length; 
      p++) o += String.fromCharCode(n[p]); 
      return q.encode(o) 
    } 
    , decrypt: function (t) { 
      var e = h(t, !1), i = l(e); 
      return o(i) 
    } 
    , initkey: function (t, e) { 
      f = h(t, e) 
    }, 
    btoa: function (A) { 
      return q.encode(A) 
    } 
    , bytesToStr: p, strToBytes: r, bytesInStr: o, dataFromStr: h 
  }; 
  var q = {}; 
  q.PADCHAR = "=", q.ALPHA = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/", q.getbyte = function (t, e) { 
    var i = t.charCodeAt(e); 
    if (i > 255) throw "INVALID_CHARACTER_ERR: DOM Exception 5"; 
    return i 
  } 
  , q.encode = function (t) { 
    if (1 != arguments.length) throw "SyntaxError: Not enough arguments"; 
    var e, i, n = q.PADCHAR, o = q.ALPHA, p = q.getbyte, r = []; 
    t = "" + t; 
    var s = t.length - t.length % 3; 
    if (0 == t.length) return t; 
    for (e = 0; 
    s > e; 
    e += 3) i = p(t, e) << 16 | p(t, e + 1) << 8 | p(t, e + 2), r.push(o.charAt(i >> 18)), r.push(o.charAt(i >> 12 & 63)), r.push(o.charAt(i >> 6 & 63)), r.push(o.charAt(63 & i)); 
    switch (t.length - s) { 
      case 1: i = p(t, e) << 16, r.push(o.charAt(i >> 18) + o.charAt(i >> 12 & 63) + n + n); 
        break; 
      case 2: i = p(t, e) << 16 | p(t, e + 1) << 8, r.push(o.charAt(i >> 18) + o.charAt(i >> 12 & 63) + o.charAt(i >> 6 & 63) + n) 
    } 
    return r.join("") 
  } 
})(); 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
HnNew = function () { 
  function t(t) { 
    return e(t) 
  } 
  function e(t) { 
    return u(i(c(t), t.length * _)) 
  } 
  function i(t, e) { 
    t[e >> 5] |= 128 << e % 32, t[(e + 64 >>> 9 << 4) + 14] = e; 
    for (var i = 1732584193, n = -271733879, l = -1732584194, c = 271733878, u = 0; 
    u < t.length; 
    u += 16) { 
      var g = i, d = n, h = l, f = c; 
      i = o(i, n, l, c, t[u + 0], 7, -680876936), c = o(c, i, n, l, t[u + 1], 12, -389564586), l = o(l, c, i, n, t[u + 2], 17, 606105819), n = o(n, l, c, i, t[u + 3], 22, -1044525330), i = o(i, n, l, c, t[u + 4], 7, -176418897), c = o(c, i, n, l, t[u + 5], 12, 1200080426), l = o(l, c, i, n, t[u + 6], 17, -1473231341), n = o(n, l, c, i, t[u + 7], 22, -45705983), i = o(i, n, l, c, t[u + 8], 7, 1770035416), c = o(c, i, n, l, t[u + 9], 12, -1958414417), l = o(l, c, i, n, t[u + 10], 17, -42063), n = o(n, l, c, i, t[u + 11], 22, -1990404162), i = o(i, n, l, c, t[u + 12], 7, 1804603682), c = o(c, i, n, l, t[u + 13], 12, -40341101), l = o(l, c, i, n, t[u + 14], 17, -1502002290), n = o(n, l, c, i, t[u + 15], 22, 1236535329), i = p(i, n, l, c, t[u + 1], 5, -165796510), c = p(c, i, n, l, t[u + 6], 9, -1069501632), l = p(l, c, i, n, t[u + 11], 14, 643717713), n = p(n, l, c, i, t[u + 0], 20, -373897302), i = p(i, n, l, c, t[u + 5], 5, -701558691), c = p(c, i, n, l, t[u + 10], 9, 38016083), l = p(l, c, i, n, t[u + 15], 14, -660478335), n = p(n, l, c, i, t[u + 4], 20, -405537848), i = p(i, n, l, c, t[u + 9], 5, 568446438), c = p(c, i, n, l, t[u + 14], 9, -1019803690), l = p(l, c, i, n, t[u + 3], 14, -187363961), n = p(n, l, c, i, t[u + 8], 20, 1163531501), i = p(i, n, l, c, t[u + 13], 5, -1444681467), c = p(c, i, n, l, t[u + 2], 9, -51403784), l = p(l, c, i, n, t[u + 7], 14, 1735328473), n = p(n, l, c, i, t[u + 12], 20, -1926607734), i = r(i, n, l, c, t[u + 5], 4, -378558), c = r(c, i, n, l, t[u + 8], 11, -2022574463), l = r(l, c, i, n, t[u + 11], 16, 1839030562), n = r(n, l, c, i, t[u + 14], 23, -35309556), i = r(i, n, l, c, t[u + 1], 4, -1530992060), c = r(c, i, n, l, t[u + 4], 11, 1272893353), l = r(l, c, i, n, t[u + 7], 16, -155497632), n = r(n, l, c, i, t[u + 10], 23, -1094730640), i = r(i, n, l, c, t[u + 13], 4, 681279174), c = r(c, i, n, l, t[u + 0], 11, -358537222), l = r(l, c, i, n, t[u + 3], 16, -722521979), n = r(n, l, c, i, t[u + 6], 23, 76029189), i = r(i, n, l, c, t[u + 9], 4, -640364487), c = r(c, i, n, l, t[u + 12], 11, -421815835), l = r(l, c, i, n, t[u + 15], 16, 530742520), n = r(n, l, c, i, t[u + 2], 23, -995338651), i = s(i, n, l, c, t[u + 0], 6, -198630844), c = s(c, i, n, l, t[u + 7], 10, 1126891415), l = s(l, c, i, n, t[u + 14], 15, -1416354905), n = s(n, l, c, i, t[u + 5], 21, -57434055), i = s(i, n, l, c, t[u + 12], 6, 1700485571), c = s(c, i, n, l, t[u + 3], 10, -1894986606), l = s(l, c, i, n, t[u + 10], 15, -1051523), n = s(n, l, c, i, t[u + 1], 21, -2054922799), i = s(i, n, l, c, t[u + 8], 6, 1873313359), c = s(c, i, n, l, t[u + 15], 10, -30611744), l = s(l, c, i, n, t[u + 6], 15, -1560198380), n = s(n, l, c, i, t[u + 13], 21, 1309151649), i = s(i, n, l, c, t[u + 4], 6, -145523070), c = s(c, i, n, l, t[u + 11], 10, -1120210379), l = s(l, c, i, n, t[u + 2], 15, 718787259), n = s(n, l, c, i, t[u + 9], 21, -343485551), i = a(i, g), n = a(n, d), l = a(l, h), c = a(c, f) 
    } 
    return 16 == v ? Array(n, l) : Array(i, n, l, c) 
  } 
  function n(t, e, i, n, o, p) { 
    return a(l(a(a(e, t), a(n, p)), o), i) 
  } 
  function o(t, e, i, o, p, r, s) { 
    return n(e & i | ~e & o, t, e, p, r, s) 
  } 
  function p(t, e, i, o, p, r, s) { 
    return n(e & o | i & ~o, t, e, p, r, s) 
  } 
  function r(t, e, i, o, p, r, s) { 
    return n(e ^ i ^ o, t, e, p, r, s) 
  } 
  function s(t, e, i, o, p, r, s) { 
    return n(i ^ (e | ~o), t, e, p, r, s) 
  } 
  function a(t, e) { 
    var i = (65535 & t) + (65535 & e), n = (t >> 16) + (e >> 16) + (i >> 16); 
    return n << 16 | 65535 & i 
  } 
  function l(t, e) { 
    return t << e | t >>> 32 - e 
  } 
  function c(t) { 
    for (var e = Array(), i = (1 << _) - 1, n = 0; 
    n < t.length * _; 
    n += _) e[n >> 5] |= (t.charCodeAt(n / _) & i) << n % 32; 
    return e 
  } 
  function u(t) { 
    for (var e = m ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef", i = "", n = 0; 
    n < 4 * t.length; 
    n++) i += e.charAt(t[n >> 2] >> n % 4 * 8 + 4 & 15) + e.charAt(t[n >> 2] >> n % 4 * 8 & 15); 
    return i 
  } 
  function g(t) { 
    for (var e = [], i = 0; 
    i < t.length; 
    i += 2) e.push(String.fromCharCode(parseInt(t.substr(i, 2), 16))); 
    return e.join("") 
  } 
  function d(t, e) { 
    if (!(Math.random() > (e || 1))) try { 
      var i = location.protocol + "//ui.ptlogin2.qq.com/cgi-bin/report?id=" + t, n = document.createElement("img"); 
      n.src = i 
    } 
    catch (o) { } 
  } 
  function h(e, i, n) { 
    n = n || "", e = e || ""; 
    for (var p = t(e), r = g(p), s = t(r + i), a = TEA.strToBytes(n.toUpperCase(), !0), l = Number(a.length / 2).toString(16); 
    l.length < 4; 
    ) l = "0" + l; 
    TEA.initkey(s); 
    var c = TEA.encrypt(p + TEA.strToBytes(i) + l + a); 
    TEA.initkey(""); 
    for (var u = Number(c.length / 2).toString(16); 
    u.length < 4; 
    ) u = "0" + u; 
    var h = RSA.rsa_encrypt(g(u + c)); 
    var saltPwd = TEA.btoa(g(h)); 
    return saltPwd.replace(/[\/\+=]/g, function (t) { 
      return { 
        "/": "-", "+": "*", "=": "_" 
      } 
      [t] 
    }) 
  } 
  function f(e, i, n) { 
    var o = n ? e : t(e), p = o + i.toUpperCase(), r = $.RSA.rsa_encrypt(p); 
    return r 
  } 
  var m = 1, _ = 8, v = 32; 
  return { 
    getEncryption: h, getRSAEncryption: f, md5: t 
  } 
} (); 
// e 密码 i账号 n验证码 
function hncalc(e,i,n){return HnNew.getEncryption(e,i,n);}

 

评论关闭
IT源码网

微信公众号号:IT虾米 (左侧二维码扫一扫)欢迎添加!